Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid
1.1
De overeenkomst tussen montessori netwerk oost enerzijds en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer Montessori 2 magazines afneemt van montessori netwerk oost (hierna: “de klant”) anderzijds, en alle door de klant bij montessori netwerk oost geplaatste bestellingen, worden beheerst door deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: “de algemene voorwaarden”).

1.2
Eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.3
Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen.

2. Bestellingen en totstandkoming van overeenkomst
2.1
De aanvaarding van een order of bestelling (hierna: “bestelling”) door montessori netwerk oost geschiedt door het plaatsen van een schriftelijke bestelling op de website of anderszins. Aan montessori netwerk oost verstrekte bestellingen zijn.

2.2
montessori netwerk oost heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3
Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan montessori netwerk oost worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door montessori netwerk oost uitdrukkelijk worden aanvaard.

3. Uitvoering van overeenkomst
De door montessori netwerk oost opgegeven levertijd is indicatief en geldt niet als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient montessori netwerk oost schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4. Betaling en facturering
4.1
Betalingen geschieden:
-           bij bestelling, via iDeal
-           achteraf, via factuur.

De factuur moeten door de klant worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door montessori netwerk oost aan te wijzen rekening. Bevestigingen en facturen worden digitaal verzonden op het moment dat de klant een bestelling plaatst op de website.

4.2
Alle prijzen van montessori netwerk oost zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief btw.

4.3
Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van montessori netwerk oost op de klant onmiddellijk opeisbaar.

4.4
Indien de klant een betalingstermijn overschrijdt, is montessori netwerk oost gerechtigd aan de klant rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2%.

5. Levering en risico
5.1
De magazines worden door montessori netwerk oost geleverd via een van de reguliere contactpersonen aan het door de klant aan montessori netwerk oost opgegeven adres.

5.2
De door montessori netwerk oost aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde magazines zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de klant voor diens rekening en risico.

5.3
Indien de magazines geleverd door montessori netwerk oost volgens de klant niet voldoen aan de overeenkomst, dient hij binnen acht dagen nadat hij dat heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen montessori netwerk oost daarvan op de hoogte te stellen om aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming.

5.4
Mocht de klant magazines niet of niet tijdig van montessori netwerk oost afnemen, dan is montessori netwerk oost gerechtigd de magazines voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten, verschuldigd.

6. Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
montessori netwerk oost behoudt het eigendom van alle aan de klant geleverde magazines zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan alle (betalings-) verplichtingen.

7. Intellectueel eigendom
7.1
Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom op de door montessori netwerk oost geleverde magazines komen uitsluitend toe aan montessori netwerk oost of aan derden van wie montessori netwerk oost die rechten in licentie heeft verkregen.

7.2
De klant erkent de rechten genoemd in artikel 7.1 en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en € 500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

8. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van montessori netwerk oost is steeds beperkt tot het bedrag van de factuur voor de goederen die aan de klant zijn geleverd.

9. Beëindiging van overeenkomst
9.1
Beïindiging van de overeenkomst tussen de klant en montessori netwerk oost dient te geschieden door schriftelijke opzegging.

10. Slotbepalingen
Alle geschillen tussen montessori netwerk oost en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.